Taksi ve Taksi Durakları Hizmet Yönetmeliği

AMACI

MADDE 1.Aydın BüyükşehirBelediye Sınırları içinde faaliyet gösteren taksi durakları ile yeni açılacak olan taksi duraklarının; çalışmalarının belli bir düzen içinde yapılmasının sağlanması, taşımacılık hizmetine muhatap olan yolcuların rahatlığı ve güvenliği ile şehir içi trafik güvenliğinin bütünlüğünün sağlanması amaçlanmıştır.   

KAPSAM

MADDE 2.Yönetmelik; Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanı içinde  UKOME’nin uygun göreceği yerde ve sayıda olmak kaydıyla, yolcu taşımacılığı yapmak üzere faaliyet gösteren (T)Plakalı taksi ve taksi durakları ile yeni açılacak olan taksi duraklarını kapsar.

YASAL DAYANAK         

MADDE:3.5216 Büyükşehir kanunu,

5393 sayılı belediye kanunu,

2464 sayılıBelediye Gelirleri Kanunu,

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

5362 Sayılı Esnaf Sanatkarlar Yasası,

1608 Sayılı Umuru Belediye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki Kanun,

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,

03.05.1986 tarih ve 19096 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Ticari plakaların verilmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkında ( Karar sayısı:86/l0553 98/11158 ve 2003/6259) Bakanlar Kurulu Kararı,

18.07.1997 tarih ve 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği,

28.11.2008 tarih ve 27068 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliği,

14.07.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliği,

06.08.2011 tarih ve 28017 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari Araçlarda Reklâm Bulundurulması Hakkında Yönetmeliği,

01.05.1997 tarih ve 22976 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Yönetmeliklerinden alır. Ayrıca tüm ilgili kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, genelgeler, yönetmelikler, yönergeler iş bu yönetmeliğin yasal dayanaklarını oluşturur.

TANIMLAR

MADDE 4. BELEDİYE : Aydın Büyükşehir Belediyesi

KENT:Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan sahayı,    

UKOME:Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi,

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI:(T) Plaka ile ilgili tahsis, araç tescil, plakayı askıya alma, yeterlilik, yönetmelik, çalışma ruhsatı çıkarma vb. T Plaka ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürüten birimi   

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI: Bu Yönetmeliğin yürürlüğü sırasında denetim işlerinin uygulanmasını yürüten birimi,

TOPLU TAŞIMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ: Bu Yönetmeliğin yürürlüğü sırasında yasal işlemlerin uygulanması konusunda Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünü,

İŞLETMECİ  : Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yolcu taşımacılığı yapan taksi duraklarını çalıştıran kişi veya kuruluş,

PERSONEL ÇALIŞMA BELGESİ: Taşımacılara ve araç personeline, Taksi Durak Temsilcisinin önerisiyle Belediyenin Ulaşım dairesi Başkanlığınca onaylanıp verilen belgeyi,

ARAÇ : Bu yönetmelik uyarınca, Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde işletmeci tarafından kullanılan araç,

SÜRÜCÜ : Bu yönetmelik uyarınca işletmeci tarafından aracı sürmekle görevlendirilen personel çalışma belgesi alan kişiyi,

MESLEK ODASI : Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odasını,

 

GÜZERGAH : Aracın yolcu taşımacılığı sırasında izleyeceği yolu,

HAT: Belirlenen her güzergah üzerinde çalışacak araç topluluğu,

KONTENJAN: Her durakta çalışan araç sayısını, 

             Bu yönetmelikte yer alan ve açıklanmayan deyimler için ilgili kanun ve yönetmeliklerde kullanılan tanımlar geçerlidir.

 

MESLEK ODASINA KAYIT ZORUNLULUĞU

MADDE 5. Taksi durak hattı satın alacak veya devir alacaklara kişilerde aranan evraklar:

a)Aydın sınırları içinde Esnaf odalarından birine kayıtlı olduğuna dair belge.

b) Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olması.

c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

d) İkametgah ilmuhabiri.

e) Araç Ruhsat Fotokopisi.

f) Sabıka Kaydı.

g) Nüfus Kayıt Örneği.

h) 4 adet Fotoğraf

 

 

 

TAKSİ DURAĞI AÇMA-ÇALIŞTIRMA İZNİ MÜRACAATI

MADDE 6. Taksi Durağı açma talebinde bulunan müracaatçılar, depolama noktalarını, araç sayılarını, durakta çalışan şoför esnafın isimlerini belirterek, bağlı bulundukları Şoförler Odasının aracılığı ile Büyükşehir Belediyesine Ulaşım Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir.

    Müracaatlar Ulaşım Dairesi Başkanlığınca değerlendirilerek, karar alınmak üzere UKOME Genel Kurula gönderilecektir.

Taksi Durağı müracaatında gerekli olan evraklar.

a) Durak açma Talebinde bulunanlara ait ehliyet, nüfus cüzdanı sureti, İkametgah İlmuhabiri, araç ruhsatının fotokopisi.

b) Durak açılacak yere ait adres, tapu, çap ve kira sözleşmesi.

 

DURAK AÇILMASI VE RUHSAT TANZİMİ

MADDE 7. UKOME tarafından uygun görülen yerlere taksi durağı Açma-Çalıştırma ruhsatı verilir.  Duraklara numara verilecektir. Ruhsat, Durak No’ larına göre tanzim edilir. Ruhsat, durakta çalışan şoför esnafın adları alt alta yazılmak suretiyle bu kişiler adına verilir ve bir kişiye birden fazla Ruhsat alamaz. Daha önce alanların hakları saklıdır. Ayrıca Ulaşım Dairesi Başkanlığı her taksi için durak kimlik kartı tanzim edilir ve bu kart araç içinde müşterilerin rahatça görebilecekleri yere asılır. 

TAKSİ DURAKLARINDA ÇALIŞACAK ARAÇLARIN SAYILARININ TESPİTİ

MADDE 8. Çalışacak araç sayılarının tespiti,UKOME tarafından belirlenecektir.

 

  Sayı artırımları talepler göz önünde bulundurularak uygun görülecek sayıda ve UKOME kararı ile olur. Yeni çalışmaya başlayacak olan esnafın adı ruhsata kaydedilmeden çalışamaz. Aksi takdirde durak ruhsatı iptal edilir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale yolu ile her Duraktaki hat tahsisi için ayrı ayrı  ihale yapılacaktır.

 

TAKSİ DURAĞI AÇILMASINDA ARANAN ŞARTLAR

MADDE 9.a) Çalışacak olan araç sayısından en az 3 araçlık fazla park yeri olacak şekilde, araç park edebilecek alana sahip olacaktır.

b) İşletme yazıhanesinde çöp kutusu, tuvalet, lavabo ile ayrıca bir ecza dolabı bulunacaktır.

c) Park alanının tabanı parke beton, asfalt gibi, etrafın kirlenmesine neden olmayacak bir madde ile kaplanacak ve birikinti sular, toplama rogarına verilecektir.

d)Yeni ihale edilecek durak tipleri, Büyükşehir Belediyece verilecek projeye uygun olarak yaptırılacaktır.                                                   

        Telefon taksi yazıhane açılımında; 

Telefon taksi yazıhanelerinde, taksi durakları için öngörülen şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranacaktır.

1- Her araç için 20 metrekareden az olmamak üzere, çalışacak olan araç sayısından en az 3 araçlık fazla park yeri olacak şekilde, araç park edebilecek kapasitede depo alanına sahip olacaktır.

2- İşletici, çalıştıracağı araçların yazıhaneye bağlı olduğunu tespit eden belgeyi bulunduracaktır.

3- Yazıhane ile depolama yeri ayrı yerlerde bulunacaktır.

YÖNETİM VE DENETİMİ

MADDE 10. Taksi Durakları İşletmecilerin ve sürücülerin sorumluluğu altında, Meslek Odasının ve Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Zabıta Dairesi Başkanlığınca yönetim, denetim ve yürütümüne bağlı olarak Büyükşehir Belediye Meclisince hazırlanacak Yönetmelik hükümlerine uygun olarak çalıştırılırlar.

SORUMLULUK

MADDE 11. Taksi durakları işletmecisi, sürücü ve personeli, sistem içindeki her türlü faaliyetleri nedeni ile doğacak mali, hukuki ve cezai sonuçlardan doğrudan sorumludurlar. Bu nedenle,  Aydın Büyükşehir Belediyesine herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

ÇALIŞMA İLE İLGİLİ KURALLAR

MADDE 12. Araçlar, UKOME tarafından belirlenen depolama noktasında, uygun görülen şekliyle ve tanınan kontenjan sayısına göre çalışırlar.

            Taksi Çalıştırma Ruhsatı Hak Sahipleri, Taksi Durak sıra hakkında adına tescilli (Kayıtlı) araç çalıştırmak zorundadır. Duraklarda çalışanların işi bırakmaları veya 6 aydan fazla süre içerisinde taksisini çalışır vaziyette bulundurmaması veya ismine tescilli aracının olmaması halinde mazeret bildirerek, Ulaşım Dairesi Başkanlığından izin almak zorundadırlar. İzin almayan durak hisse sahipleri hakları UKOME genel kurul kararı ile iptal edilir.      

Seyrüsefer sırasında aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

a) Taksiler depolama noktasında veya hareket halinde iken aldıkları müşterinin gitmek istedikleri adres doğrultusunda taşımacılık yaparlar.

b) Müşterinin gitmek istediği yere, Taksi götürmek mecburiyetindedir. Yolculuğu yarım bırakamazlar, sadece kanunen girilmesi yasak olan yerlere giremezler.

c) Aşırı sürat yapmak ve diğer araçlarla yarış yapmak yasaktır.

d) Taksinin dolmuş gibi çalışması yasak olup, seyrüsefer sırasında taksimetre açması zorunludur.

e) BüyükşehirBelediye sınırı dışına çıkışlarda pazarlığa tabidir.

f)Taksiler bağlı bulunduğu durak, tahsis edilen ilçe sınırları içinden almış olduğu yolcuyu,  BüyükşehirBelediye sınırı herhangi bir ilçe sınırları içine taşıyabilir, aynı yolcuyu tekrar geri getirebilir, bağlı bulunduğu durak dışında, başka iki ilçe arasında veya başka ilçe içinde iki nokta arasında yolcu taşıması yapamazlar.

DURAKLARDA VE ARAÇ İÇİNDE UYULACAK KURALLAR

MADDE 13. Araç içinde işletmeci, sürücü ile tüm yolcular aşağıdaki kurallara uyacaklardır.

a) İşletmeci tarafından araç içinde sürücü haricinde kimse bulundurulamaz.

b) Taşıma ücretleri; Yolculuğun başlangıç noktası ile bitiş noktası arasında taksimetrenin yazdığı kadar ücret yolcudan alınır.

c) Durakta çalışan esnaf; çevre sakinleri, müşteri, resmi ve gayri resmi v.b. kuruluşların huzur ve rahatlarını bozacak davranışlarda bulunmayacaklardır. Bulundukları takdirde lüzumu görülen hallerde UKOME kararı ile duraktan ihraç ve ruhsatı iptal edilebilir.

d) Bütün duraklar Büyükşehir Belediye tarafından hazırlanmış olan yönetmelik çerçevesinde tespit edilen kurallara uymak mecburiyetinde olup, kurallara uymayan duraklar UKOME kararı ile iptal edilebilir.

e) Müşteri talep eder ise; Araçta, radyo, teyp v.s. ses ve görüntü cihazları çalınmaz.

f) Alkollü içki ve uyuşturucu ve sair maddeler kullanan çalışanların, söz konusu maddeleri kullanarak, durağa gelmesi yada araç kullandığının tespit edilmesi halinde, Durak Temsilcisi sorumlu tutulacak olup, ilgili temsilciye Büyükşehir Belediye Encümenince belirlenecek cezai işlem uygulanır.

g) Yolcunun beraberinde taşıdığı bagajdan 60 kiloya kadar olandan ayrıca bagaj ücreti alınmaz.

 

h) Duraklardaki telefon, elektrik, su, kira v.s. giderler ruhsatta ismi yazılı olan üyelerin ortak gideri olup, durağa yeni kayıt olanlarda eşit hakka sahiptirler. Hisselerine düşecek payı ödemek zorundadırlar. Mevcut duraklardaki telefonların durak adına tescil edilmesi, edilemiyorsa yerine durak adına tescilli yeni bir telefon temin edilmesinin sağlanması gerekmektedir.

ı) Durakta çalışan taksilerin plakalarının yazılı bulunduğu levha, durak önüne asılır.

j) Hizmetlerin aksamaması için her durak resmi tatil günleri ve geceleri çalışmak üzere , UKOME tarafından belirlenen şarlara uygun olarak çalışılması zorunludur.

 

ARAÇLARLA İLGİLİ UYULACAK KURALLAR

MADDE 14.

a) Araçlar sürekli olarak temiz tutulacaktır. Duraklarda bekleme sırasında yıkama yapılmaz. Dışı çamurlu ve camları aşırı kirli araçlar ile sefere çıkılmaz. Koku gideren sprey araçta devamlı bulundurulacak ve kontrollerde gösterilecektir.

b) Araç içindeki ışıklandırma ve araç kaloriferi çalışır durumda olacaktır. Araçta yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, reflektör ve yedek ampuller bulundurulacaktır.

c) Aracın periyodik ve günlük bakımı sürekli olarak sağlanacaktır. Motor bakımı dışında, fren, hidrolik, rot, balans, amortisör, şanzıman v.b. bakımı düzenli olarak yapılacaktır. Araçların aşırı yıpranmış veya yaralı lastikle seyrüsefer yapmaları yasaktır.

d) Aracın egsoz sistemi arızasız olacak, gürültü yapan egsoz ile seyrüsefer yapılmayacaktır.

e) Aracın, yolcuların oturmasına ve kullanmasına mahsus bölümleri sağlam durumda olacak, aşırı, eskiyen döşemeler değiştirilecek, kırık veya tehlikeli şekilde çatlak camlarla seyrüsefer yapılmayacak,  aracın Trafik Kanununa göre çalışır durumda olması zorunlu olan ayna, sinyal far v.b bölümlerinde hiçbir eksik veya arıza olmayacaktır.

f) Araçlar 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda belirtilen renk ve şekilde boyalı olup, Kaza sonrası, hasarlı ve boyasız araçlar ile seyrüsefer yapılamayacaktır. Araçların belirtilen özelliklere sahip olup, olmadığı Ulaştırma Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulacak, Araç Kontrol Komisyonunca tespit edilerek, Komisyonca kontrol edilmeyen yada çalışması uygun görülmeyen araç seyrüsefere başlatılmayacak, seyrüsefere başlatıldığı takdirde, bu yönetmeliğin öngördüğü cezai işlemler uygulanacaktır.

g) Araç içine ve dışına; aracın emniyetli kullanımını olumsuz etkileyebilecek hiçbir aksesuar takılmaz. Araçlarda havalı korna kullanılmaz.

h) 06.08.2011 tarih ve 28017 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari Araçlarda Reklâm Bulundurulması Hakkında Yönetmeliğe uymak zorundadırlar Araçların içinde ve dışında sabit  reklam  alınması veya geçici afiş, poster, bez pankart asılması hakları Büyükşehir Belediyesine ait olup, Büyükşehir Belediyesinin bu hususta talimatlarına uymak ve asılan reklamın sefer boyunca muhafaza edilmesini sağlamak işletmecinin yükümlülüğündedir.

ı) Yasalar çerçevesinde araç içinde bulundurulması zorunlu olan tüm belge ve gereçler araçlarda bulundurulur.

j)18.07.1997 tarih ve 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği,

k)28.11.2008 tarih ve 27068 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliği) Araçların tip ve özellikleri Karayolları Trafik Kanuna bağlı "Araç Montaj, Tadil Yönetmeliği"ne uygun olarak Büyükşehir Belediyesi ve Meslek Odası'nca hazırlanacak bir şartnameyle belirlenir.

SÜRÜCÜLER İLE İLGİLİ KURALLAR

MADDE 15.  Sürücüler aşağıdaki kurallara uyacaklardır.  

 a) Bu yönetmelik sürekli olarak araçta bulundurulacak ve sürücü tarafından tüm yükümleri Meslek Odası tarafından sağlanacak eğitim programı içinde öğretilecektir.

b) Sürücü ve yardımcıların kıyafetleri Meslek Odası tarafından standart üniforma (yazlık ve kışlık)  şeklinde olacaktır. Meslek Odası tarafından belirlenen kıyafet UKOME onayı ile uygulanacaktır. Seyrüsefer sırasında bu kıyafetlerin çıkartılması veya giyilmemesi halinde bu yönetmeliğin öngördüğü cezai işlemler uygulanır. Gömlek yakalı, en fazla 1 düğme açılabilir. Sürücü ve yardımcıların günlük sakal tıraşı olmaları zorunludur. Ayakkabıların arkası basık olmayacak, çıplak ayakla veya terlikle araç kullanılmayacaktır.

c) Sürücü, araçta meşrubat dahil hiçbir yiyecek maddesi tüketemez ve sigara kullanamaz.

d) Sürücü ve yardımcılarının sigortalı olmaları zorunludur. Aylık sigorta bildirimi sürekli olarak araçta bulundurulacaktır.

e) Sürücülerin hatalarından ve neden oldukları maddi ve manevi zararlardan, ilgili kişi ve kurumlara karşı işletmeciler mütesilen sorumludur.

f) Taksilerde sürücü olarak çalışmak isteyenler aşağıda yazılı olan evraklar ile birlikte Ulaşım Dairesi Başkanlığına  yazılı olarak müracaat edeceklerdir.  Müracaatlarında çalışmak istedikleri Durak Nosu, Taksi sahibinin ismi ile kullanılacak aracın plakasını belirteceklerdir.  Müracaatları uygun görülenlerin evrakları, Ulaşım Dairesi Başkanlığının onayına sunulacak olup, onaylananlar takside sürücü olarak çalışabileceklerdir . Kendilerine “ Personel Çalışma Belgesi” verilecektir.

Tanzim edilenPersonel Çalışma Belgesi her yıl vizelenecek, 1 yıl süre içinde 20 defa hakkında Zabıt Varakası tanzim edilen sürücüsünün, Araç Kullanma Belgesi vizelenmeyecek ve 3 ay süre ile Sistemde araç kullandırılmayacaktır. Ayrıca, aracında Ulaşım Dairesi Başkanlığı izni dışında sürücü çalıştıran Taksi sahibinin aracı seferden çekilecek, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca uygun görülen sürücü temin edilene kadar araca çalışma izni verilmeyecektir. Ancak acil durumlarda çok kısa süreli olmak kaydıyla Ulaşım Dairesi Başkanlığına gerekçe gösterilerek bilgi verilecek, şayet uygun görülürse sürücü kısa süreli çalışabilecektir.

Sürücüler aşağıda yazılı belgeler ile birlikte müracaat edeceklerdir.

            a- Sigorta Sicil Kartı,

            b- Ehliyet Fotokopisi,

            c- İkametgah Belgesi,

            d- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

            e- Sabıka Kaydı,

            f- 2 Adet fotoğraf

            g -Ekli formun doldurularak imza edilmesi,

            h- Kullandığı aracın ruhsatının fotokopisi,

 

YOLCULAR İLE İLİŞKİLER

MADDE 16. Sürücü yolcular ile ilişkilerinde aşağıdaki hususlara uyacaklardır.

a)  Yolculara daima nazik davranılacaktır. Yolculara emir verir şekilde hitap edilemez. Yolcunun eleştirmesi halinde cevap verilmeyecektir. Ancak, yolcunun aşırı alkolü yada ruh hastası olması hallerinde, sürücüye aracın kullanımını tehlikeye düşürecek şekilde müdahale etmesi veya sürücüye hakaret etmesi ve saldırgan davranması halinde; araç durdurularak, haber verilerek Ulaşım Dairesi Başkanlığına, Trafik Zabıtasının müdahalesi beklenecektir.

b)  Yolcularla münakaşa etmek kesinlikle yasaktır

c)  Yolcu ile fiziki şekilde kavga etmek, bedeni olarak müdahale etmek kesinlikle yasaktır. Yolcu ile meydana gelen ihtilaflarda, sürücünün yolcuya karşı Türk Ceza Kanunun Hükümlerine göre suç işlediği mahkeme kararı ile hükme bağlandığı takdirde ilgili kişinin personel çalışma belgesi iptal edilir.

SÜRÜCÜ, İŞLETMECİ İLE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLİŞKİLERİ

 

 MADDE 17.Sürücü ve işletmeciler Meslek Odasının veya Büyükşehir Belediye Zabıta Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen Trafik Zabıta ekiplerince, bu yönetmelik çerçevesinde verdiği talimatlara uymak zorundadır. Denetimle ve uyarılarla ilgili olarak Meslek Odası veya Belediye Trafik Zabıta ekiplerine görevlilerine yetkilerine karşı fiili veya sözlü mukavemet gösterenler UKOME kararı ile çalışma ruhsatları veya personel çalışma belgesi iptal edilebilir.

FİYAT TARİFELERİ

MADDE 18. Taksilerde uygulanacak fiyat tarifesi UKOME tarafından belirlenir.

HAREKET TARİFE VE SAATLERİ

MADDE 19. Her Taksi, UKOME tarafından belirlenen, kendilerine ait durak yerinde depolama ve bekleme yapabilecektir. Duraklarda, hareket ve bekleme süreleri, çalışma ortamına göre uygulanır.

DENETİM SİSTEMİ

MADDE 20. Bu yönetmelikle ilgili denetimler aşağıdaki kurum ve kişiler tarafından yapılabilir:

 a) Belediye Denetimi; Büyükşehir Belediye Zabıta Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen Trafik Zabıta ekipleri tarafından istenen usul ve çerçevede yapılacaktır. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmeci ve sürücüler hakkında Taksi ve Taksi Durakları Yönetmeliği kurallarına uymadıkları gerekçesi ile düzenlenen zabıtlar, Büyükşehir Belediye Encümenince değerlendirilerek her ihlal için aracın bir gün seferden men edilmesi ve Encümence uygun görülen para cezası uygulanır. Yönetmelik hükümlerinin bir yılda otuzdan fazla sayıda ihlal edilmesi halinde işletme ruhsatı iptal edilir.  Trafik Zabıta Birimlerinin tanzim edeceği zabıtlar; sadece Taksi ulaşıma ilişkin olarak bu yönetmelikle belirtilen kuralların ihlaline dair olacaktır. Büyükşehir Belediye Trafik Zabıta Birimi, Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği kapsamına giren hiçbir konuda;  trafik suç ve ceza tutanağı düzenleyemez.

b) Meslek Odası denetimi; Meslek Odası Yönetim Kurulunun görevlendirileceği Denetim Görevlileri tarafından yapılacaktır. Sistemde ruhsat alan her işletmeci için bir sicil dosyası açılacaktır. Bu dosyada, araca ilişkin belgeler dışında işletmeci ve sürücülere ait belgeler bulundurulacaktır. Ayrıca, aracın muhatap olduğu cezalar siciline işlenerek takip edilecektir.

c) Trafik Şube Müdürlüğü denetimi; Trafik Şube Müdürlüğünce istenen usulde yapılacaktır.  Araçlara verilen Trafik cezaları Belediyeye aylık ceza çizelgesi halinde bildirilecektir.

d) Vatandaş denetimi; Vatandaşların sistemle ilgili olan ve bu yönetmelik konusuna hizmetlerle ilgili şikayetleri, Ulaşım Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak ve şikayet dilekçesinde; şikayetin konusu, yeri, tarih ve saati ile şikayetçinin adı soyadı ve açık adresi bulunacak; ayrıca şikayete konu olan olaya tanık olabilecek  en az 1 kişinin adı soyadı ve açık adresleri bildirilecektir veya şikayet konusuna dayanak teşkil edecek belge ibraz edilecektir. Bu usule uygun olmayan şikayetler dikkate alınmaz.

e) Sistemin öz denetimi; Sistemde yer alan işletmeciler kendi aralarında seçecekleri denetleme kurulu oluşturacaklardır. İşletmeci veya sürücü olarak görevli olan kişiler sisteme ilişkin şikayetlerini, denetim kuruluna yazılı olarak yapacaklar; dilekçelerinde şikayetin konusu, yeri, gün ve saati yazılacaktır. Bu şikayetler öncelikle Denetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanacaktır. Denetim Kurulu şikayet konusunu çözümlenmek üzere Meslek Odasına aktarabilir. Meslek odasının çözümleyemediği hususlarda Meslek Odası tarafından Büyükşehir Belediye ye yazılı olarak bildirilebilir.

f) Taksi Durak yeri değişikliklerine ilişkin talepleri yazılı olarak Ulaşım Dairesi Başkanlığına bildirilir. Konunun UKOME tarafından karar verildikten sonra uygulamaya geçilir.

CEZA VE HİZMET BEDELİ ÖDEMEYENLER

MADDE 21.  Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında düzenlenen Zabıt Varakası, Büyükşehir Encümen'ince değerlendirilerek gerekli para cezaları veya seferden men cezaları verilir. Taksi İşleticisinin bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz Gelir-Ücret tarifesinde Büyükşehir Belediye Meclisi’nce belirlenen ödenmesi gereken ücretleri yada Zabıt Varakası para cezalarını ödemediği takdirde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 7(Yedi) takvim günü içerisinde borçlarını ödemeleri için süre verilir. Bu süre içerisinde ödeme yapmayanlardan 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili hakkındaki kanun Hükümlerine göre tahsilat yapılır.

ÇALIŞTIRMA RUHSATI

MADDE 22. Taksi çalıştırma hakkı elde eden işletmecilere, Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen ve her yıl vizelenecek olan “Taksi Çalıştırma Ruhsatı" verilecektir. Çalışma Ruhsatı, taksinin çalışması esnasında araçta bulundurulacaktır. “Taksi Çalıştırma Ruhsatı" olmadan çalışılamaz. İşletici yada araç sürücüsü, denetim yetkisi olan görevlilere istendiği anda çalışma ruhsatını ibraz etmek zorundadır.

              a)  Ruhsat 1 (bir) yıl için geçerlidir.

            b) Yönetmelikte belirtilen ilkeler doğrultusunda çalıştıkları ve koşullara uydukları takdirde; Büyükşehir Belediye Meclisi’nce o yıl için tespit edilen ruhsat vize ücretini peşin olarak yatırdıktan sonra ruhsatların 1 (bir) yıl daha geçerli olmak  üzere vizelettirilmesi zorunludur.

            c) 1 (bir) yıllık çalışma süresi dolan ruhsatların 30 (Otuz) gün içerisinde her yılın Mart ayısonuna kadarvize işlemi yaptırmayan taksilerin ruhsatları iptal edilir. Bu şekilde ruhsatı iptal edilen araç sahiplerinin yıl içerisinde veya sonrasında tekrar çalışma izni için müracaatları ilk müracaatmış gibi değerlendirilerek  “Taksi Çalıştırma Ruhsatı”bedelinin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına yatırılması ile yeniden Çalışma Ruhsatı almak suretiyle Taksisini çalıştırabilir.

            d) Taksi sahibinin yıl içinde ölümü halinde en geç 3 (üç) ay içinde varislerinin Büyükşehir Belediyesine başvurarak devir ücreti ödemeden kendi adlarına ruhsat almak kaydıyla Taksi hatlarını çalıştırabilirler. Ölümden dolayı taksi hattının devri halinde, yeni sahibi yönetmelik kuralları çerçevesinde Çalışma Ruhsatını devir alır.

            e)Aracç değişikliği yapılması halinde durumun yazılı olarak Ulaşım Dairesi Başkanlığına en geç 7(Yedi) gün içerisinde bildirmesi suretiyle Büyükşehir Belediye Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ruhsat ücreti yatırmadan yeni aracı ile  Çalışma Ruhsatına yeni plakasını işletmek suretiyle hattında çalışmaya devam edebilir. Bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin Çalışma Ruhsatları iptal edilir.

Yıl içerisinde Çalıştırma Ruhsatını devredenler ile Yönetmelik gereği Çalıştırma Ruhsatı iptal edilenler, ödedikleri ruhsat harcını geri isteyemezler.

TAŞIMACILIKTAN ÇEKİLME:

MADDE 23. Taksi durak sıra hattında çalıştırmakta olduğu aracını sıra hattından çekmek isteyen şahıslar; Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nden alacakları Trafik Çekme Belgesini,Ulaşım Dairesi Başkanlığına  ibraz ederek, durak sıra hattındaki plakayı kayıttan düşürecekler ve bu durumu bir dilekçe ile Büyükşehir Ulaşım Dairesi Başkanlığına bildireceklerdir.

Bu takdirde Taksi Çalışma Ruhsatı UKOME kararı ile iptal edilir.

            Yıl içinde taksi sıra hattından çekilenlerin ödedikleri çalışma ruhsat ücreti geri ödenmez.

ARAÇ DEĞİŞTİRME VEYA HAT DEVRETME

 MADDE 24.  a) Aracını yenilemek için satanlar hakkını korur, satın alan durağa giremez. Ayrıca sattığı araç ile aldığı aracın plakalarının Ulaşım Dairesi Başkanlığına ve Meslek Odasına bildirilmesi gereklidir.

b)Taksi duraklarında devir işlemi için durak ve çalıştırma ruhsatı hakkını devreden ile devralanın karşılıklı dilekçeleri ile Ulaşım Dairesi Başkanlığına müracaatları gereklidir. Durak çalışanlarının sayısının yarıdan bir fazlasının rızasını (Uygun Görüşleri) bildiren belge olacaktır.

c) Taksi Çalıştırma Ruhsat hak sahipleri adına Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca düzenlenen borcu yoktur belgesinin ibrazına takiben  Taksi Çalıştırma Ruhsatı devir alma talebinde bulunanın, Ulaşım Dairesi Başkanlığı devir komisyonunun uygun görüşü ile Taksi Çalıştırma Ruhsatı sahipleri Ulaşım Dairesi Başkanlığının onayı ile Taksi Çalıştırma Ruhsatını devredebilirler. Taksi Çalıştırma Ruhsatı devrinin onaylanması halinde, Çalışma Ruhsatı DevirÜcreti Büyükşehir Belediyesi veznesine peşin olarak ödenecektir. Bu ücret ödenmeden, araç seyrüsefere başlatılmayacak olup, gerekli izin verilmeyecektir.

d)Devir işlemleri için,  Ulaşım Dairesi Başkanlığının görevlendirilecek 1 Şube müdürü 2 kişi görevli olmak üzere   3     kişiden oluşan  devir komisyon kurulur. Komisyonca evrakları ve çalışmaları uygun görülenler, Ulaşım Dairesi Başkanın onayı ile hattını devredebilir .

e)Çalışma Ruhsatı sahiplerinin Büyükşehir Belediyesi’nden izinsiz olarak, ruhsat haklarını özel anlaşma ile devredenlerin tespit edilmesi halinde, devreden ve devralan kişilere, devir işlerini Büyükşehir Belediye nezdinde onaylatmak için 30 gün süreli uyarı yapılır. Bu süre içinde yapılacak devir işleminde Çalışma Ruhsatı Devir Ücreti % 50 arttırılarak ödenecektir. Bu süre içinde devir işleminin yapılmaması halinde araç, yasal devir işlemi tamamlanıncaya kadar seferden men edilir. Bu takdirde devir ücreti % 100 arttırılarak ödenecek ve 6 ay içinde devir işlemi yapılmadığı takdirde Çalışma Ruhsatı hakları iptal edilecektir.

f)Taksi Sıra hakkı sahiplerinin ölümü halinde veya talep edildiği takdirde 1. Derece yakınlarına yapılacak Çalışma Ruhsatı ve sıra hakkı devirlerinde çalışma ruhsatı devir ücreti alınmaz.

g) Çalıştırma Ruhsatı Hak Sahiplerinin, aracın eskimesi nedeni ile değiştirmek istemesi halinde; Büyükşehir Belediyesi,Ulaşım Dairesi Başkanlığına  yapacağı yazılı başvuru ile gerekçesini ve yeni alacağı aracın özelliklerini bildirir. Alınacak araç, bu yönetmeliğin 14/f bendinde belirtilen şartlara uygun ise, Ulaşım Dairesi Başkanlığının izni ile araç değiştirebilir.

TAKSİ DURAK TEMSİLCİLİĞİ

MADDE 25.  Durak Temsilcisi Belediye ile Durak ve Durak sıra hakkı sahipleri arasında koordinasyondan sorumlu olmak üzere, durak üyeleri arasından oy çokluğu ile seçilecektir.

Her durak için bir temsilci seçilecek olup, seçilen temsilcinin ismi Meslek Odası ve Ulaşım Dairesi Başkanlığına bildirilecektir.

Temsilci, Büyükşehir Belediyesi’nin almış olduğu tüm karar ve uygulamaları durak üyelerine bildirmekle yükümlüdür.

 Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik, yürürlüğe girdiği tarihten sonra Aydın Büyükşehir sınırları içinde ilçe ve önceki kapanan  belde belediyeler tarafından tahsis edilerek verilen Taksi durak hak sahipleri 31.12.2015 tarihine kadar Aydın Büyükşehir Ulaşım Dairesi Başkanlığına müracaat ederek, Aydın Büyükşehir Belediyesi Tahsis sözleşmesi imzalamak , Taksi Çalıştırma  Ruhsatını ve Personel Çalışma Belgesini  almak zorundalar.Süresi geçen Taksi Durağı hak sahiplerinin müracaatları kabul edilmeyecektir.

YÜRÜRLÜK

MADDE 26: Bu Yönetmelik, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onayı, yerel gazetede ilanı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Web sitesinden yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 27.  Bu yönetmelik, Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yürütülür.   

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TAKSİ VE TAKSİ DURAKLARI  HİZMET YÖNETMELİĞİ

TAKSİ SIRA HAKKI VERİLMESİ ŞARTNAMESİ 

MADDE 1.  ŞARTNAMENİN KONUSU

 AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, Taksi ve Taksi Durakları Hizmet Yönetmeliği ile Taksi Duraklarında hat hakkı sahibi olanlara 1 (Bir) araçlık sıra hakkı (Çalışma Ruhsatı) verilmesine ilişkin işlemler bu şartnamenin konusunu oluşturur.

MADDE 2: BAŞVURU

             UKOME tarafından depolama yeri uygun görülerek, çalıştırma izni verilen Taksi ve Taksi Durakları Hizmet  Sistemi arasında yolcu taşımacılığı yapan, taksi sıra hakkı sahibi durumunda olan işletmeciler;

            a) Bu şartname eki olan "Taahhütnameyi" doldurarak imzalamak sureti ile  Büyükşehir Belediye ye verecekler,

            b) UKOME tarafından belirlenen “Taksi Çalıştırma Ruhsat Ücreti”ni karşılığında Ulaşım Dairesi Başkanlığınca düzenlenecek “Taksi Çalıştırma Ruhsatı”nı alacaklardır.

            Bu süre içinde başvuru yapmayan Taksi Durakları sıra hak sahiplerinin Taksi ve Taksi Durakları Hizmet Sistemindeki haklara ilişkin olarak Büyükşehir Belediyeden herhangi bir mali veya hukuki hak talep etmeleri söz konusu değildir.

MADDE 3. ONAY

Başvurular UKOME tarafından, belgeleri eksiksiz olanların durak sıra hakları onaylanır. Hak sahiplerine Belediye Meclisince belirlenen “Taksi Çalıştırma Ruhsat Ücreti” karşılığında 1 (bir) yıl geçerli olmak üzere Ulaşım Dairesi Başkanlığınca düzenlenecek “Taksi Çalıştırma Ruhsatı” verilecektir. “Taksi Çalıştırma Ruhsatı” her yıl vizelenecektir.          

MADDE 4. ŞARTNAMENİN EKLERİ  

 Aşağıdaki belgeler bu şartnamenin eki ve ayrılmaz parçalarıdır.

            1- T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, Taksi ve Taksi Durakları Hizmet   Yönetmeliği

            2- T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, Taksi ve Taksi Durakları Hizmet   Yönetmeliği  Başvuru Taahhütnamesi.

 

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TAKSİ VE TAKSİ DURAKLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ

TAHSİS ve İŞLETME SÖZLEŞMESİ

MADDE 1.

TARAFLAR      

Bir tarafta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile diğer tarafta Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren Taksi Durakları işletmecisi ........................................ arasında aşağıdaki şartlar ile işbu sözleşme akdedilmiştir.

MADDE 2.

SÖZLEŞMENİN KONUSU         

Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren Taksi Duraklarının belli bir düzen içerisinde yapılmasının sağlanması amacı ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan Yönetmelik uyarınca, lağvedilen Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren Taksi Duraklarında çalışan araç sahiplerine hat karşılığında "bir" araç ile çalışma hakkı tahsis edilen işletmecinin, bu sistemi içinde vereceği hizmetler ile, buna ilişkin uygulama esasları ve Büyükşehir Belediye ile olan ilişkileri bu sözleşmenin konusunu oluşturur.

MADDE 3.

SÖZLEŞMENİN BEDELİ

            İşletmeci, Taksi ve Taksi Durakları Hizmet  Yönetmeliğinde bir araçla çalışma hakkı veren "İşletme Ruhsatı" için Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bir sefere mahsus olmak üzere ......................................... TL ödeme yapacaktır.

            Bu bedelin dışında, bu Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren işletmeci, Büyükşehir Belediyeye Meclisince belirlenen .........................TL  kadar ücreti ödemeye başlayacaktır.

MADDE 4.

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

            Bu Sözleşme Büyükşehir Belediye ile İşletmeci arasında süresiz olarak yapılmıştır.

MADDE 5.

SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

            Bu Sözleşme kapsamında olan iş ve hizmetler, bunların uygulama ilke ve esasları ile İşletmeci  ve Büyükşehir Belediye arasındaki diğer ilişkiler bu sözleşme eki olan "Taksi ve Taksi Durakları Hizmet  Yönetmeliği"'nde tanımlanmış olup, bu hükümler Sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak geçerlidir.

            Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde faaliyet göstermek üzere yolcu taşıma amaçlı Durak depolama yeri talebinde bulunanlardan; son depolama noktalarını, araç sayılarını, durakta çalışan şoför esnafın isimlerini belirterek, bağlı bulundukları Şoförler Derneğinin aracılığı ile Büyükşehir Belediyemize müracaat edeceklerdir. UKOME tarafından Taksi Durağı Açma ve Çalıştırma talebi uygun görülenler ,Taksi ve Taksi Durakları Hizmet Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde faaliyette çalışacaklardır.

            Sözleşme UKOME tarafından tespit edilerek karara bağlanan Taksi Duraklarını kapsar.

 

MADDE 6.

SÖZLEŞMENİN EKLERİ

            1. T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, Taksi ve Taksi Durakları Hizmet  Yönetmeliği,

            2. T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, Taksi ve Taksi Durakları Hizmet  Yönetmeliği Başvuru Taahhütnamesi,

            3 T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ., Taksi ve Taksi Durakları Hizmet  Sistemi Tahsis Şartnamesi,

MADDE 7.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

            Bu Sözleşme işletmeci tarafından, dilediği anda gerekçesiz olarak, Büyükşehir Belediyeden herhangi bir hak ve bedel talep etmemek şartı ile feshedilerek, ruhsat hakkının iptali talep edilebilir. 

MADDE 8.

CEZALAR

            İşletmeci; bu sözleşme ve eklerindeki hükümlere tam olarak uymak zorundadır. Sözleşme hükümlerinin ihlali halinde uygulanacak cezalar "T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAKSİ VE TAKSİ DURAKLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ"nde belirtilmiştir.

MADDE 9:

TARAFLARIN KANUNİ KONUTU

Tarafların Kanuni Tebligat adresleri aşağıdaki gibidir. Bu adreslere yapılan tebligatlar tarafların kendilerine yapılmış sayılır. Adres değişiklikleri en az 15 gün içerisinde Büyükşehir Belediyesi Uaşım Dairesi Başkanlığına yazılı olarak bildirilecektir. Bildirilmediği takdirde Kanuni adreslerine tebligatların ulaşmamasından doğan sorumluluk İşletmeciye aittir.

İŞLETMECİ : ___________________________________________________________________

                         __________________________________________________________

BELEDİYE : AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / AYDIN

MADDE 10:

YÜRÜRLÜK

            İşbu Sözleşme; 10 maddeden ibaret olup, taraflar arasında ....../....../....... tarihinde üç nüsha olarak tanzim, ve  imza edilmiştir.

 İŞLETMECİ  AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE

 T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TAKSİ VE TAKSİ DURAKLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ

B A Ş V U R U  T A AH H Ü T N A M E S İ

                    AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA                      

            Büyükşehir Belediyeniz tarafından kurulacak olan Taksi ve Taksi Durakları Hizmet  Yönetmeliği içerisinde yer almak istiyorum. Aşağıdaki bilgileri tam ve doğru olarak  verdiğini; bu beyanlarımın yanlış veya eksik olması halinde bu başvurumla ilgili her türlü hakkımı kaybedeceğimi ve bu hak kaybı nedeni ile hiçbir yasal talepte bulunmayacağımı kabul ve taahhüt ederim.

            Bu başvurum ile bana verilecek Taksi Duraklarında sıra hakkımı " Taksi ve Taksi Durakları Hizmet  Yönetmeliği"ndeki şartlara uygun olarak kullanmayı, " Taksi ve Taksi Durakları Hizmet  Yönetmeliği" çerçevesinde hareket edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

 

                                                                                                                                 ....../...../………

 

 

BAŞVURU SAHİBİNİN

ADI SOYADI                                   :                                                                     FOTOĞRAF

BABA ADI                                       :

DOĞUM YERİ                                :

NÜFUS CÜZDAN NO'SU             :

ŞOFÖRLER ODA SİCİL NO'SU :                                                         

ARACININ PLAKASI                   :                                                                     İMZA