"M" Plaka ile İlçe ve Mahalleler Arasında Toplu Taşımacılık Yapan Araçların Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

AMAÇ:

MADDE 1. Bu yönetmelik; Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, İlçeler arası, İlçe merkezinden-İlçe merkezine bağlı mahallelere ve İlçe merkezlerine bağlı mahallelerden- İlçe merkezlerine, öğrenci, işçi, yolcu ve toplu taşımacılık işini yapan gerçek ve tüzel kişilere ait (M )plaka ile yolcu taşıyan araçlarının denetiminin düzenli yapılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, korsan taşımacılığının ve vergi kayıplarının önlenebilmesi için İl Trafik Komisyonu  ve UKOME kararı gereğince tahsisen verilen  M Plakaların, M Plakalara tescil edilecek Toplu  Taşımacılığında kullanılacak araçları, araç sahipleri, araç güzergâhları, araç içinde çalışan şoför ve personellerin hangi koşullar altında ve ne biçimde çalışacakları, gerçek ve tüzel işlemeciler ile hizmet alan, hizmetten faydalanan gerçek ve tüzel kişilerin, kurum ve kuruluşların hizmet alma, hizmet verme, işletme vb. tüm ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kurum ve kuruluşların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek toplu  taşımacılığında hizmet kalitesinin yükseltilmesini sağlamak amacı ile hazırlanmıştır.


KAPSAM

MADDE 2. Bu yönetmelik;Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bu yönetmelikte belirtilen niteliklerdeki  (M)  Plakalı Minibüs ve Otobüs gibi toplu taşıma araçları ile toplu taşımacılık yapan gerçek ve tüzel kişiler ile uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kurum ve kuruluşların yetki ve sorumluluk alanlarını kapsar.
 

 YASAL DAYANAK

 MADDE 3. Bu yönetmeliğin yasal dayanağı

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

5393 Sayılı Belediye Kanunu

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu,

5326 sayılı Kabahatler Kanunu,

1608 Sayılı 1608 Sayılı Umuru Belediye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki Kanun

5362 Sayılı Esnaf Sanatkarlar Yasası

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,

03.05.1986 tarih ve 19096 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Ticari plakaların verilmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkında ( Karar sayısı:86/l0553 98/11158 ve 2003/6259) Bakanlar Kurulu Kararı,

18.07.1997 tarih ve 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği,

28.11.2008 tarih ve 27068 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliği,

14.07.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliği,

06.08.2011 tarih ve 28017 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari Araçlarda Reklâm Bulundurulması Hakkında Yönetmeliği,

01.05.1997 tarih ve 22976 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Yönetmeliklerinden alır. Ayrıca tüm ilgili kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, genelgeler, yönetmelikler, yönergeler iş bu yönetmeliğin yasal dayanaklarını oluşturur.


TANIMLAR

MADDE 4. Bu yönetmelikte adı geçen;

BELEDİYE: Aydın Büyükşehir Belediyesini,

UKOME: Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezini,

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI:M Plaka ile ilgili tahsis, araç tescil, plakayı askıya alma, yeterlilik, yönetmelik, çalışma ruhsatı çıkarma vb. M Plaka ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürüten birimi,

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI: Bu Yönetmeliğin yürürlüğü sırasında denetim işlerinin uygulanmasını yürüten birimi,

TOPLU TAŞIMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ: Bu Yönetmeliğin yürürlüğü sırasında yasal işlemlerin uygulanması konusunda Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’nü,

MESLEK ODASI: Şoförler Odası,Ticaret Odası ve ilgili diğer odaları,

KOOPERATİF: Toplu Taşıma Araçları İşletmecilerin Gerçek Kişilerin Bağlı Bulundukları Kooperatifleri,

ŞİRKET:  İşletmecilerin  Bağlı Bulundukları Şirketleri,

TAŞIMACILIK GÜZERGÂHI    :İl Trafik Komisyonu ve UKOME kararları ile taşımacılığın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar dâhil takip edilen yolu,

KONTENJAN          : Her hatta çalışan araç sayısını,

ÖZEL KURULUŞ: Her türlü özel şirket, ortaklık, banka, kooperatif vb. kuruluşu,

ARAÇ UYGUNLUK BELGESİ: İşleticilerin bu yönetmelik hükümlerine göre Ulaşım Dairesi Başkanlığının araç yeterlilik komisyonunca araç incelenmek sureti ile düzenlenen belgeyi,     

ÇALIŞTIRMA RUHSATI: Hükümlerine göre Ulaşım Dairesi Başkanlığından alacakları M  Plaka Çalışma Ruhsatını,

ZAMAN TARİFE CETVELİ: Toplu Taşıma araçlarının uymaları gereken Ulaşım Dairesi Bşk.lığınca belirlenen taşıma faaliyetlerini zaman yönünden düzenleyen ve uyulması zorunlu cetvel,

PERSONEL ÇALIŞMA BELGESİ: Taşımacılara ve araç personeline, kooperatifin önerisiyle Ulaşım dairesi Başkanlığınca onaylanıp verilen belgeyi,

ÜCRET TARİFE CETVELİ: UKOME tarafından, Toplu Taşıma Araçlarında uygulanacak ücretli veya indirimli yolculara ait taşıma ücretleri

DURAK: Araçların yolcu indirme-bindirme yerini,

OTOBÜS: :  2918 sayılı yasanın Tanımlar başlıklı 3.maddesinde tarifi yapılan ve azami yolcu taşıma kapasitesi, UKOME kurul kararıyla belirlenecek olan yolcu taşıyan aracı

MİNİBÜS Yapısı itibarıyla Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan Ticari Toplu Taşıma araçları

ŞOFÖR TANITIM KARTI: Toplu taşıma aracını kullanan kişinin aracında bulundurması gereken şoför tanıtım kartını ifade eder.

 SORUMLULUK

MADDE 5:Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları sürücüleri, sistem içindeki her türlü faaliyetleri nedeni ile doğacak mali, hukuki ve ceza-i sonuçlardan doğrudan sorumludurlar. Bu nedenle, Büyükşehir Belediyesine herhangi bir sorumluluk atfedilemez.    


 İ K İ N C İ  B Ö L Ü M

SİSTEMİN YÖNETİM, YÜRÜTÜM VE DENETİMİ

MADDE 6:UKOME, BüyükşehirBelediyesi, Toplu Taşıma araçları, otobüs ve minibüs İşletmecilerinin ve Sürücülerin sorumluluğu altında Büyükşehir Belediyesi, Kooperatif yöneticilerinin ve gerçek kişilerin ortaklaşa belirleyeceği şekilde yönetim, denetim ve yürütümüne bağlı olarak bu yönetmelik esaslarına ve yasal mevzuata göre çalıştırılırlar.

 TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ ÇALIŞMA BİÇİMİ

 MADDE 7 : Aydın  Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Toplu Taşıma Aracı çalıştırma izni, UKOME ve AydınBüyükşehir Belediyesi adına, Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından bu Yönetmelik hükümleri ile yürütülür. 

MADDE 8: Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde çalışacak Toplu Taşıma Araçları bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde, “Toplu Taşıma Aracı Uygunluk Belgesi ve Toplu Taşıma Aracı Çalıştırma Ruhsatı” almaları zorunludur. Bu belgeler olmadan Toplu Taşıma Aracı çalıştırmak yasaktır.


Toplu Taşıma Aracı Ugunluk belgesi;

- Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Yolcu Taşımacılığı yapacak(ilk defa yeni tahsis,araç değişikliği,devir) Toplu Taşıma Aracına, Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Toplu Taşımacılıkyapmaya yeterli olduğu belirlenen araca“Toplu Taşıma Aracı Uygunluk Belgesi” verilir. Toplu Taşıma Aracı Uygunluk Belgesi” alan araçlar belgeleri ile plakalarını Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü’nden ticariolarak tescil ettirmeleri, (M Plaka) gerekmektedir.


 TOPLU TAŞIMA ARACI UYGUNLUK BELGESİ İÇİN BAŞVURU

MADDE 9- Araçlarını Toplu Taşıma Aracı olarak çalıştırmak isteyenler, Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan alacakları boş başvuru formunu doldurarak aşağıda sayılan belgelerle Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na başvururlar.

 Başvuru sahibi Özel veya Tüzel kişinin;

a)Meslek Odasına kayıtlı olduğunu bildiren belge.

b)İkametgah  İlmuhaberi(Aslı).

c)Esnaf Odası Sicil Belgesi.

e)Ruhsat Fotokopisi

f)Nüfus Cüzdanı  Fotokopisi.

g)Sabıka Kaydı.

 

           Yukarıdaki belgeler başvuruya konu her araç için ayrı ayrı hazırlanır ve başvuru Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na yapılır. İlk başvurular yılın herhangi bir çalışma gününde, Başvuru sahibi belgelerini Ulaşım Dairesi Başkanlığına teslim eder. Araç kontrolü başvuru tarihini izleyen 7 (Yedi) gün içerisinde Ulaşım Dairesi Başkanlığı Araç Kontrol Komisyonunca yapılarak, Araçların istenen özelliklere sahip olup, olmadığı tespit edilir. Komisyonca kontrol edilmeyen ya da çalışması uygun görülmeyen araca çalışma izni verilmeyecek, izin verilmeden çalıştırıldığı takdirde, bu yönetmeliğin öngördüğü cezai işlemler uygulanacaktır.

Araçlar Ulaşım Dairesi Başkanlığı araç kontrol komisyonunca kontrol edilir ve araca çalışma izni verilebilmesi için, düzenlenen kontrol belgesinde tüm  üyelerin imzası gereklidir. Kontrol Komisyonu: Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilecek 1 Başkan(Onay) ve 2 üye olmak üzere, 3 görevliden şeklinde olacaktır. Kontrol Belgesinin imzalanmasını takiben  Toplu taşıma Uygunluk Belgesi” verilir.


ÇALIŞMA SAATLERİ

MADDE 10:A:Hatların çalışma saatleri ile ilgili düzenleme Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile taşıma kooperatifi birlikte belirler. Belirlenen saatler arasında hattı mazeretsiz olarak terk edip yolcuların mağduriyetine neden olan araçlar için bu yönetmeliğin Cezalara ilişkin hükümleri uygulanır. Geçerli mazereti olmak kaydıyla taşıma güzergahını terk edenler yolcuların mağdur olmaması için  kooperatife bilgi vererek yerine başka bir araç koymak zorundadırlar. Ulaşım Dairesi Başkanlığına bilgi verirler. 

B. Özel mazeret, arıza veya kaza vb. nedenlerle çalışamayacak olan araçlar; geçerli mazeretlerini yazılı olarak bildirerek bağlı bulundukları kooperatif yönetiminden dilekçeleri üzerinde yazılı onay alırlar. Çalışma saatleri dışında izinsiz çalışılmaz. 

C.Her gün güzergahta çalışan araçlardan ihtiyacı karşılar sayıda araç nöbetçi olarak çalışır. Nöbetçi araçların listesi haftalık olarak Kooperatif tarafından tanzim edilerek Büyükşehir Belediye'ye bildirilir. Mazereti nedeni ile kooperatifin onayı ile nöbetçi çalışmayacak araçlar yerine aynı hatta çalışan bir başka araç görevlendirilir. Mazeretsiz olarak nöbete gelmeyen veya nöbeti terk eden araçlar için bu yönetmeliğin cezalara ilişkin hükümleri uygulanır.

D.Kooperatif olmayan gerçek kişiler ile yapılan taşımaların çalışma saatleri Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenir ve kontrolü yapılır.

E. Aydın Büyükşehir sınırları içinde, çok özel günlerde veya ihtiyaç olduğunda Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından 24.00 - 06.00 saatleri arasında, çalışma veya nöbet zorunluluğu getirilebilir. Ayrıca, önemli etkinlikler nedeni ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından günübirlik olarak özel güzergahlar ve bu güzergahlarda çalışacak araçların sayısı ve plakaları belirlenebilir. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafındanalınacak bu kararlar kooperatif vasıtasıyla uygulanır. 

F.Savaş durumu, seferberlik hali, deprem, sel baskını ve diğer doğal afetlerde Toplu taşıma otobüsleri ve minibüsleri, Belediyenin karar ve talebi ile Büyükşehir Belediyesi emrine tahsis edilir.

İşletmeci, bu yönetmelik çerçevesinde, tanımlanan biçimde, çalışma saatleri içinde herkesi taşımak zorundadır.


SEYRÜSEFER İLE İLGİLİ KURALLAR

MADDE 11:

A.                Araçlar, UKOME tarafından belirlenen güzergahlarda ve sürelerde çalışacaklardır.

B.                Araçlar, başka birliğin veya kooperatifin taşıma alanına girdiğinde yolcu alamaz, ancak indirebilir veya kendi taşıma alanına gidecek yolcuları alır, kendi taşıma alanı dışında yolcu indiremez.

C.                Çalışma saatleri içerisinde araçlar güzergâh dışına kesinlikle çıkamaz. Zorunlu hallerde (yolların trafiğe kapalı olması gibi)  Ulaşım Dairesi Başkanlığına telefonla veya bağlı bulunduğu kooperatif tarafından haber verilir ve geçici izin alınır.

D.                Şehir içinde belediyece düzenlenen “ yolcu durakları” dışında yolcu alınamaz veya indirilemez, durağa yanaşmadan yolcu alınamaz yâda indirilemez ve trafiği aksatacak biçimde yol ortasında durmak suretiyle yolcu indirip bindirilemez. Durak bulunmayan şehirlerarası yollar hariç,

E.                Seyrüsefer sırasınca belirlenmiş hız sınırı aşılamaz ve diğer araçlarla yarış yapılamaz.

F.                 Seyrüsefer sırasında, duraklarda yolcu almak veya indirmek dışında bekleme yapılamaz. Duraklarda gereksiz bekleme yapılamaz.

G.                Araçlarda ve duraklarda çığırtkanlık yapılamaz ve bu surette yolcu toplanamaz.

H.                Bir aracın seyrüsefer sırasında, herhangi bir nedenle güzergâhı tamamlayamaması halinde, aynı güzergâhta çalışan müteakip araçlara yolcularını nakletmesi gerekir. Bu durumda yolculardan ek ücret talep edilmez. Nakledilen yolcuların ücretleri, taşımayı tamamlayamayan araç sürücüsü tarafından yolcuların nakledildiği araçlara ödenir. Geçerli bir neden olmaksızın (mazeretsiz) çalışma saatleri içerisinde güzergâhı tamamlamamak yasaktır.

İ.                   Toplu Taşıma Araçları¸ hatlarında ferdi olarak çalışamaz. Çalıştıkları hatta toplu taşımacılık yapan kooperatife üye olmak zorundadırlar.

K.Toplu taşıma araçları, bir sözleşmeye dayalı olmak kaydıyla, il içi işçi, öğrenci, toplantı, gezmek vb. amaçlarla bir gurubu taşıyabilir.


SEFER CETVELİ

MADDE12:A.Sefer cetveli Kooperatifler tarafından hazırlanır ve Toplu Ulaşım ŞubeMüdürlüğüne bildirilir. Toplu Taşıma Araçları taşımacı ve personeli, çalışacağı  hat ve sırasını  kooperatifçe  ilan edilen bu listelerden öğrenmek ve tatbik etmekle yükümlüdür.

B.Hatların çalışma programı  hizmetin ihtiyacına göre, Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü ve kooperatif tarafından müşterek olarak hazırlanabilecektir. Toplu Taşıma Araçları personeli bu programa uymak ve uygulamak zorundadır. Kooperatif yeterliliğine sahip olmayan güzergahlarda taşıma günlerine ve saatlerine Ulaşım Dairesi Başkanlığı belirler.

C.Taşımacı; sefere başlamadan önce, aracının iç ve dış temizliğini,  talimatlara aykırı aksesuar, afiş, duyuru ve çeşitli yazılar bulunup, bulunmadığını, iç donanımı ile dış kısımlarını, camlarını mutlaka kontrol etmek ve personelin kılık kıyafetlerinin talimatlara uygun olmasını sağlamak zorundadır.


ARAÇLA İLGİLİ UYULACAK KURALLAR

MADDE 13: Toplu Taşıma Aracı olarak kullanılan araçlarla ilgili olarak aşağıdaki kurallara uyulacaktır

A) Araçlar sürekli olarak temiz tutulacaktır. Son duraklarda bekleme sırasında yıkama yapılmaz. Dışı çamurlu ve camları aşırı kirli araçla sefere çıkılmaz. Aracın içi her gün mesai bitiminden sonra süpürülür ve temizlenilir. Haftada en az bir gün aracın içi ve döşemeleri özel temizleme maddeleri ile silinerek dezenfekte edilecek; aracın içinde tozlu yağlı hiçbir bölge kalmayacaktır.

B) Araç içindeki ışıklandırma, ısıtma ve soğutma sistemleri  çalışır durumda olacaktır. Araçta yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, reflektör, yedek ampuller bulundurulacaktır. Işıklandırma beyaz renkli lambalarla yapılacak olup renkli ışıklar kullanılmayacaktır.

C) Aracın periyodik ve günlük bakımı sürekli olarak sağlanacaktır. Motor bakımı dışında, fren, hidrolik, rot, balans, amortisör, şanzıman v.b. bakımı düzenli olarak yapılacaktır. Araçların aşırı yıpranmış veya yaralı lastikle seyrüsefer yapmaları yasaktır.

E) Aracın egzoz sistemi arızasız olacak gürültü yapan egzoz ile seyrüsefer yapılmayacaktır.

F) Aracın, yolcuların oturmasına ve kullanmasına mahsus bölümleri sağlam durumda olacak, aşırı eskiyen döşemeler değiştirilecek, kırık veya tehlikeli şekilde çatlak camlarla seyrüsefer yapılmayacak aracın Trafik Kanununa göre çalışır durumda olması zorunlu olan ayna, sinyal far v.b. bölümlerinde hiçbir eksik veya arıza olmayacaktır.

G) Araçlar UKOME’nin belirleyeceği renk ve şekilde boyalı olacaktır. Kaza sonrası, hasarlı ve boyasız araçlarla seyrüsefer yapılmayacaktır. Araçların UKOME tarafından belirlenen ön ve arkasında üyesi olduğu kooperatif veya birliğin adı yazılı olacaktır. Araçların ön üst-orta kısmına güzergahları gösteren Dijital levha monte edilecektir.  

H) Araç içine ve dışına; aracın emniyetli kullanımını olumsuz etkileyebilecek hiçbir aksesuar takılmaz. Araçlarda havalı korna kullanılmaz.

I) Araçların modeli, ilçeler ve arası çalışan araçlar en fazla 15 yıl ve daha küçük, mahalleden ilçeye ve mahalleler arası çalışan en fazla 19 yıl  olacaktır. Modeli geçen araçlar en geç 3 ay içinde değiştirilecektir.

İ) Yasalar çerçevesinde araç içinde bulundurulması zorunlu olan tüm belge ve gereçler, araçlarda bulundurulur.

J) Araçların tip ve özellikleri UKOME tarafından belirlenir.

K)Araçların içinde ve dışında sabit reklam, elektronik ve dijital reklam alınması veya geçici afiş, poster, bez pankart asılması Aydın Büyükşehir Belediyesinin iznine tabiidir. Büyükşehir Belediyenin bu hususta vereceği talimata uymak ve asılan reklamın seyrüsefer esnasında muhafazasını sağlamak işletmecinin sorumluluğundadır. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların her türlü ilan ve reklamı hiçbir ücret talep edilmeden Toplu Taşıma Araçlarında asılır. Bu konuda işletmeciye önceden haber verme zorunluluğu yoktur.

L) 06.08.2011 tarih ve 28017 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari Araçlarda Reklâm Bulundurulması Hakkında Yönetmeliğine uymak yükümlüğündedirler. M)Araçların önünde ve arkasında büyük harflerle          ‘AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE DENETİMLİ………………. BİRLİK şeklinde standart yazısı, kırmızı zemin üzerine beyaz harfler şeklinde olacaktır. Araçların önünde gideceğe yer yazılı olan standart tabela olacaktır.

N) Araçların içerisinde ve dış yüzeyinde yasaklanmış faaliyetlere ait veya siyasal motifler içeren (çağrıştıran) veya direkt siyasal anlam taşıyan flama, bayrak, afiş vb. malzemeler asılmaz, bulundurulmaz veya yapıştırılmaz.

O)Araçların tip ve özellikleri Karayolları Trafik Kanununa bağlı  “Araç montaj, tadil yönetmeliğine” uygun olarak Belediyece hazırlanacak şartname ile belirlenir.


MADDE 14:   Sürücüler aşağıdaki kurallara uyacaklardır

A) Bu yönetmelik sürekli olarak araçta bulundurulacak ve sürücüler tarafından tüm yükümlülükleri Kooperatif tarafından sağlanacak eğitim programı içinde öğretilecektir.

B) Sürücülerin kıyafetleri Kooperatif yönetimi tarafından önerilip UKOME tarafından onaylanacak olan standart üniforma (yazlık ve kışlık) şeklinde olacaktır. İlçenin iklim şartlarına uygun olarak kıyafetler belirlenecektir. Kooperatif tarafından belirlenen kıyafet UKOME onayı ile uygulanacaktır. Seyrüsefer sırasında bu kıyafetlerin çıkartılması veya giyilmemesi halinde bu yönetmeliğin öngördüğü ceza-i işlemler uygulanır. Gömlek yakaları en fazla 1 düğme açılabilir.  Sürücülerin günlük sakal tıraşı olmaları zorunludur. Ayakkabıların arkası basık olmayacak, çıplak ayakla veya terlikle araç kullanılmayacaktır.

C) Sürücü, araçta meşrubat dahil hiçbir yiyecek maddesi tüketemez ve sigara kullanamaz.

E) Sürücülerin sigortalı olmaları zorunludur. Aylık sigorta bildirimi sürekli olarak araçta bulundurulacaktır.

F)Araç Sürücüsünün hatalarından ve neden oldukları maddi ve manevi zararlardan, ilgili kişi ve kurumlara karşı aracın işletmecisi mütesessilen sorumludur.

G)Sistemde sürücü olarak çalışmak isteyenler, aşağıda yazılı olan evraklar ile birlikte Kooperatif yönetim kuruluna müracaat edeceklerdir.

            Müracaatlarında çalışmak istedikleri hat hakkı sahibinin ismini ve kullanacakları aracın plakasını belirteceklerdir.

  Müracaatları Kooperatif yöneticilerince uygun görülenlerin listesi ve evrakları  Toplu Ulaşım Müdürlüğü onayına sunulacak olup onaylananlar sistemde sürücü olarak çalışabileceklerdir . Kendilerine “ Personel Çalışma Belgesi” verilecektir.  İlgili evraklar Kooperatif yönetimlerince muhafaza edilecektir.

            Tanzim edilen Personel Çalışma Belgesi her yıl vizelenecek,  1 yıl süre içinde 10 defa hakkında zabıt tanzim edilen sürücünün Personel Çalışma Belgesi vizelenmeyecek ve 3 ay süre ile sistemde araç kullandırılmayacaktır.

            Ayrıca aracında Toplu Ulaşım Müdürlüğü'nün izni dışında sürücü çalıştıran hat hakkı sahibinin aracı seferden çekilecektir. Toplu Ulaşım Müdürlüğü'nce uygun görülen sürücü temin edildiğinde araca çalışma izni verilecektir. Ancak acil durumlarda, çok kısa süreli olmak kaydıyla Toplu Ulaşım Müdürlüğü'ne veya Kooperatif yöneticilerine gerekçe gösterilerek bilgi verilecek, şayet uygun görülürse sürücü kısa süreli çalışabilecektir.


PERSONELİN  EĞİTİMİ

MADDE15:A)Toplu Taşıma Otobüsleri ve Minibüslerinde “sürücü” olarak çalışmak isteyen Sürücüler aşağıda yazılı belgeler ile birlikte kooperatife müracaat edeceklerdir.

  1) Ehliyet Fotokopisi

  2)İkamet Belgesi

  3 )Nüfus Cüzdanı Belgesi

  4)Sabıka kaydı

  5)2 Adet Fotoğraf-

  6)Kullanacağı aracın Ruhsatının fotokopisi

  7)Aracın Sigorta poliçesi örneği

Bu evrakların hazırlanması personel çalıştırılmaması durumunda İşletmecinin kendisi içinde geçerlidir. 

 B)Aracında “ Personel Çalışma Belgesi” olmadan personel çalıştıran veya bu belge olmaksızın çalışan işletmecinin aracı çalıştırılmayacaktır. Ancak “Personel Çalışma Belgesi” sahibi personel temin edilince araca çalışma izni verilecektir.

C)Eğitim başvurusunu tamamlayan ve eğitime alınması uygun görülen personel aşağıdaki konularda Kooperatifin veya Meslek Odasının düzenleyeceği eğitimi alacaktır.

a)Halkla İlişkiler ve Eğitim

b)Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği

c)Trafik ve Taşıt Güvenliği

d)İşletmecilik Bilgisi ve Çalışma Şartları

e)İlk Yardım ve Sağlık

D)Kooperatifler ve Meslek Odaları tarafından verilecek eğitimler tamamlandıktan sonra, eğitime katılan personelin listesi Toplu Ulaşım Müdürlüğüne gönderilir ve sürücü adayına “Personel Çalışma Belgesi” düzenlenir. Müracaat döneminde toplu eğitim faaliyeti yoksa sürücü adayına 1 yıl içinde eğitime katılması koşuluyla “Geçici Personel Çalışma Belgesi “ verilir. 1 yıl içinde gerekli eğitimi alması sağlanır.


PERSONELİN YOLCU VE KİŞİLERLE DİYALOGLARI

MADDE 16:A.Sürücü, sefer esnasında her ne koşulda olursa olsun yolculara ve 3. kişilere karşı daima nazik davranacaklardır. Nezaket kuralları dışına çıkacak sözlerle veya el- kol hareketleriyle onları rahatsız etmek ve kötü muamelede bulunmak kesinlikle yasaktır. Eleştirilere karşılık verilmeyecektir.

B.Araç personelinin, Yolcularla, Denetim Görevlileriyle, diğer Toplu Taşıma Otobüsü, Minibüsü Personeli, yaya veya özel aracı ile seyreden kişilerle münakaşa etmesi kesinlikle yasaktır. Bahse konu şahıslara her ne sebeple olursa olsun hakaret ettiği belirlenen sürücü, ilk seferinde 30 gün, ikinci seferinde 60 gün çalışmaktan men edilir.

C.Araç personelinin, Yolcularla, Denetim Görevlileriyle, diğer Toplu taşıma Otobüsü veya Minibüsü Personeli, yaya veya özel aracı ile seyreden kişilerle fiziki teması, kavga etmesi ve bedensel müdahalesi kesinlikle yasaktır. Kavga eden sürücü, her olay vukuunda cezası iki katına çıkarılmak üzere, ilk defasında 60 gün, ikinci defasında 120 gün çalışmaktan men edilir. Ayrıca araç da ikinci olay vukuunda 10 gün seferden men edilir. Eğer gerekli görülürse araç çalışanının Ulaşım Dairesi Başkanı tarafından “ Personel Çalışma Belgesi” iptal edilir. Ancak 1 defaya mahsus olmak üzere, ceza tarihinden sonraki 6 ay bitiminde tekrar eğitimden geçmek ve belge almak koşuluyla görev verilir. Meydana gelen olaylarla ilgili itilaflarda, sürücünün, yolcuya karşı (Türk Ceza Kanununun amir hükümlerine göre) suç işlediği mahkeme kararı ile kesinleşirse bir daha Toplu Taşıma Aracı kullanmasına izin verilmez.


TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ VE MALİ KONULAR

MADDE 16: Büyükşehir Toplu Taşıma Araçlarında uygulanacak ücretli veya indirimli yolculara ait taşıma ücretleriUKOME tarafından belirlenir


TOPLU TAŞIMA ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSATI

MADDE 17:A:  Toplu Taşıma Aracı Çalıştırma Ruhsatı talebinde bulunan, şirket, kooperatif adına kayıtlı ve kooperatif kurma yeterliliğine sahip olmayan il trafik komisyonu kararı ile verilen özel şahıs araçlarına verilecektir.

Şirket ve kooperatiflerden istenecek evraklar;

a)      Sicil Gazetesi

b)      Meslek Odasına Kayıt Olduğunu bildiren belge

      c)İmza Sirküleri

      d )Araç Bilgileri

      e)Aracı kullanacak Şoför Bilgileri (Sürücü Belgesi Fotokopisi-Sabıka Kaydı- Kimlik Bilgileri)(belgeler başvuruya konu her araç için ayrı ayrı hazırlanır.)

B.  Toplu Taşıma Aracı çalıştırma ruhsatı alan işletmecilere, Belediyece düzenlenen ve her yıl Ocak ayı sonun kadar vizelenecek olan " Toplu Taşıma Aracı Çalışma Ruhsatı" verilecektir. Çalıştırma Ruhsatı, Seyrüsefer sırasında araçta bulundurulacaktır. Toplu Taşıma Araçları, Çalıştırma Ruhsatı olmadan çalıştırılmaz, İl trafik Komisyonunca verilen ve UKOME Tarafından belirlenen Seyrüsefer sırasında güzergahlar dışına çıkılamaz. İşletici ya da araç sürücüsü, denetim yetkisi olan görevlilere istendiği anda çalıştırma ruhsatını ibraz etmek zorundadır.

C. Toplu Taşıma Aracı Çalıştırma Ruhsatı 1(bir) yıl süre ile geçerli olup, her yıl ocak ayı sonuna kadarvizelenecektir. Toplu Taşıma Çalıştırma Ruhsatı ücreti ödenmeden araca çalışma izni verilmeyecektir. Toplu Taşıma Aracı Çalıştırma Ruhsatı, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nce belirlenecek olan Toplu Taşıma Çalıştırma Ruhsatı izin ücreti ile o yılın yıllık vize ücreti, Belediye’ye peşin olarak yatırılması ile işleticilere verilir. Müteakip yıllarda Toplu Taşıma Aracı Çalıştırma Ruhsatı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce o yıl için tespit edilen ruhsat vize harcı ücretinin peşin yatırılması ile 1(bir) yıl daha geçerli olmak üzere vizelenir. Vize Harcı Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına yatırılmadan araca çalışma izni verilmeyecektir.

D.  Süresi içerisinde (Ocak ayı sonuna kadar) vize işlemi yaptırmayan araçlar o yıl içerisinde Toplu Taşıma Aracı olarak çalışmasına müsaade edilmez. Yıl içerisinde veya sonrasında tekrar çalışma izni için müracaatlar halinde, vize ücretinin yasal gecikme faizi ilave edilerek Belediye veznesine peşin yatırılmasıyla yeniden Çalışma Ruhsatı vizelenir. Birbirine müteakip 2 yıl içerisinde vizelenmeyen Çalışma ruhsatları UKOME kararı ile iptal edilir.

E. Yıl içinde niteliklerini kaybeden (Uygunluk Belgesi koşullarını) araçların durumları, uygun hale getirilinceye kadar seferden men edilir. 


HAT DEVRİ

MADDE 18:   A.  Bu Yönetmeliğe göre 1. derece yakınlarına yapılacak hat devirlerinde ve özellikle ölüm halinde veraset intikal aşamasında hat devir ücreti alınmaz. Ölümden dolayı birinci derece yakınları ve yeni sahibi yönetmelik hükümlerini yerine getirmek kaydıyla, “Toplu Taşıma Aracı Uygunluk Belgesini ve Çalıştırma Ruhsatını’’alarak aracını çalıştırabilir.

B. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca borcu olmadığına dair evrakın onaylanmasına takiben, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Kontrol Komisyonu Toplu Taşıma Aracı Çalıştırma Ruhsatı devir alma talebinde bulunanın, bu yönetmelik hükümlerine uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, Toplu Taşıma Aracı Çalıştırma Ruhsatı sahipleri, Çalıştırma Ruhsatını , Ulaşım Dairesi Başkanlığı onayı devredebilirler.

C. Toplu Taşıma Aracı Çalıştırma Ruhsatının yeni sahibi, Ruhsat devir talebinde çalıştırılacak aracı bildirmemiş ise, Ruhsat devrinin onaylandığı tarihinden itibaren, çalıştıracak olduğu aracın özelliklerini, 30 (Otuz) gün içerisinde yazılı olarak (Aracın Noter satış sözleşmesi ile birlikte) Ulaşım Dairesi Başkanlığına bildirecek, Çalıştırma Ruhsatı devir ücretinin, Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına peşin olarak yatırması ile “Araç Uygunluk Belgesi ile Çalıştırma Ruhsatı” almak suretiyle, Toplu Taşıma Aracını çalıştırabilir. Toplu Taşıma Aracı Çalıştırma Ruhsatınısatanlar ve/veya devir edenler ödedikleri ruhsat harcını geri isteyemezler.

D. İşletmecinin aracını değiştirmek istemesi halinde  Ulaşım Dairesi Başkanlığına yapacağı yazılı başvuru ile yeni alacağı aracın özelliklerini bildirir. Değiştirilecek araç bu yönetmelik hükümlerine haiz ise, Ulaşım Dairesi Başkanlığının izni ile araç değiştirilebilinir. Söz konusu değişiklik ile, Toplu Taşıma Aracı Uygunluk Belgesi, Çalıştırma Ruhsatı Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yeniden düzenlenir.

MADDE 19: Toplu Taşıma Araçları Çalışma Ruhsatında şu bilgiler yer alır:

Araç sahibinin, adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, ikametgah, sürücü belgesi cinsi, (Tüzel kişilerde şirket ismi ve ünvanı yazılır.) taşıtın plaka numarası, modeli, kaç kişilik olduğu yazılır. 


ÇALIŞMA RUHSATI VE BAŞVURU EVRAKLARI

MADDE 20:Toplu Taşıma Araçları Çalışma Ruhsatı alan işletmecilerin Meslek Odasına kayıtlı olmaları zorunludur. Sistemde hak sahibi olarak ruhsat alınabilmesi için, işletmecinin;

a) Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ikametgah ibrazı,

b) Çalışma Ruhsatı alacağı ilçedeki Şoförler Odasına kayıtlı olduğuna dair belge

c) Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olması.

d-) Araç Ruhsatı ( Aracının İl Trafik Şube Müdürlüğünde kaydının “ Ticari” olması.)

e-) Nüfus Cüzdan Örneği

f-) Karayolu Taşımacılığı Zorunlu Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi

g-) Büyükşehir Belediyesi’nden borcu yoktur belgesi

h-) 4 Adet Vesikalık Fotoğraf

ı-)  Bağlı Bulunduğu Kooperatiften sakıncası yoktur yazısı

i-) kooperatif üyelerin tamamının yarıdan bir fazlasının olumlu görüş bildirmesi (oylama)


YENİ HAT KURMA

MADDE 21. UKOME ihtiyaç olduğunda ilçe ve mahalleler arasında yeni hat kurabilir, mevcut hatları çoğaltabilir veya birleştirebilir. 


ÇALIŞACAK ARAÇLARIN SAYILARININ TESPİTİ

MADDE 22. Çalışacak araç sayılarının tespiti; Sayı artırımları talepler göz önünde bulundurularak uygun görülecek sayıda ve UKOME kararı ile olur. Yeni çalışmaya başlayacak olan esnaf, Toplu Taşıma Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale yolu ile her hat tahsisi için ayrı ayrı  ihale yapılacaktır.


TAŞIMACILIKTAN ÇEKİLME:

MADDE 23.Toplu Taşıma aracını çalıştırmaktan çekilmek isteyen şahıslar; Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nden alacakları Trafik Çekme Belgesini Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na ibraz ederek, plakayı kayıttan düşüreceklerdir. Yıl içinde Toplu Taşıma aracı çalıştırmaktan çekilenlerin ödedikleri ruhsat harcı geri ödenmez.

MADDE 24:Ulaşım Dairesi Başkanlığınca Çalışma Ruhsatı verilen araçlar ve hatlar hakkında gerekli bilgileri içeren birer dosya açılır. Bu yönetmelik hükümlerine göre çalışma ruhsatı Ulaşım Dairesi Başkanlığınca verilir. Çalışma ruhsatında tahribat yapanlara 3 ay seferden men cezası verilir

MADDE 25:A. Araç sahipleri, yılını dolduran araçlarını bu sürenin dolum tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde başka bir araçla yenilemek zorundadırlar. Araçlarını bu süre zarfında yenilemeyen işletmecilerin araçları, araç yenilenene kadar çalıştırılmaz, seferden men edilir.

B.Toplu Taşıma araçlarının uzunluğu, yolcu taşıma kapasiteleri, taşıma hattındaki ihtiyaç ve koşullar dikkate alınarak UKOME tarafından belirlenir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DENETİM SİSTEMİ

MADDE 26:A. Bu yönetmelikte belirlenen hususlarla ilgili denetimler, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Dairesi Başkanlığında görevli Trafik Zabıta ekipleri ve Ulaşım Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen Toplu Taşıma Araçları Denetim Görevlileri ile Jandarma ve EmniyetTeşkilatı görevlileri tarafından yapılacaktır. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmeci ve sürücüler hakkındaToplu Taşıma AraçlarıÇalışma Yönetmeliği kurallarına uymadıkları gerekçesiyle zabıt varakası düzenlenerek gerekli idari yapıtırım cezaları uygulanır. Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği kapsamına giren hiçbir konuda; trafik suç ve ceza tutanağı düzenleyemez

B.  Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Ruhsat Biriminden ruhsat alan her işletmeci için bir sicil dosyası açılacaktır. Bu dosyada, araca ve hatta ilişkin belgeler dışında işletmeci, sürücü ve yardımcılara ait belgeler de bulundurulacaktır. Ayrıca aracın muhatap olduğu cezalar siciline işlenecek ve takip edilecektir.

Meslek Odası denetimi; Meslek Odası Yönetim Kurulunun, görevlendireceği 3 kişilik denetim ekibi kurularak,  Toplu Taşıma Otobüsleri-Minibüsleri görevlileri tarafından yapılacaktır.

Vatandaş Denetimi   ; Vatandaşların sistemle ilgili olan ve bu yönetmelik konusunun hizmetlerle ilgili şikâyetleri, Aydın  Büyükşehir Belediyesine yazılı olarak yapılacak ve şikâyet dilekçesinde, şikâyetin konusu, yeri, tarihi, zamanı ( saati) ile şikâyetçinin adı soyadı ve açık adresi bulunacak. Ayrıca şikâyete konu olan olaya ilişkin kişinin adı soyadı ve araç plakası bildirilecektir.

Sistemin Öz Denetimi; Sistemde yer alan işletmeciler veya temsilcileri durumundaki Kooperatif Yönetimi tarafından yapılacaktır.  İşletmeci ve sürücü hakkında kooperatife gelen şikayetlerle ilgili olarak veya kooperatifin denetimlerinde ortaya çıkan mevzuata aykırılıklar- kooperatifin genel kurul kararıyla karar altına aldığı çalışma yönetmeliklerine aykırılıklar kooperatif yönetim kurulunca değerlendirilecek ve cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

Kooperatif Genel Kurulunca kabul edilen çalışma yönetmeliği kurallarına uymayanlara kooperatif yönetim kurulunca gerekli cezai yaptırımlar uygulanacaktır. Kooperatif yönetim kurulunca karar altına alınan yaptırımlara uymayanlar hakkında kooperatif yönetiminin yazılı müracaatı üzerine kooperatifçe verilen ceza çekilinceye kadar araç seferden men edilecektir.


CEZALAR

MADDE 27:A.Çalışma Ruhsatı verilen araç sahipleri bu yönetmelik hükümlerine aynen uyacaklarını kabul ederler. Trafik kurallarına ve bu yönetmelik hükümlerine aykırılık halinde doğacak her türlü sorumluluğu kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelik hükümlerine uymayan işleticilere ve araç personeline, araç bağlama, para cezası ve ruhsat iptali cezaları uygulanır. Cezayı gerektiren durumlar ve ceza sınırları bu maddenin devamında ve diğer maddelerdebelirlenmiştir.

B.  Aydın Büyükşehir Belediyesinin işleticiye yapacağı her türlü bildirim ve tebigat işleticinin Belediyeye bildirdiği adrese veya bağlı bulunduğu kooperatife yapılır.


İDARİ YAPTIRIM:

Yönetmeliğimiz içinde belirtilen ve aynı zamanda da aşağıda maddeler halinde yazılan talimatlara uymayan araçlara ve/veya araç sahiplerine

1.  Tip ceza 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32.maddesi uygulanabilir, 

2. Tip ceza 1608 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uygulanabilir, aracı  5 güne kadar seferden men etme uygulanabilir.

3. Tip ceza 1608 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uygulanabilir, aracı 15 güne kadar seferden men etme uygulanabilir.

4. Tip ceza, Encümen kararıyla 3 aya kadar araç seferden men edilebilir.

 

Suç niteliği içeren eylemler aşağıda belirlendiği gibidir. (Suçun tekrarı bir Takvim yılı içindedir ).

1. Ücret Tarifesini Asmamak

Ceza: ilk seferde I.tip, tekrarında II. tip ceza uygulanabilir

2. Kirli Araçla Sefere Başlamak

Ceza: Her seferde I. tip ceza, uygun hale getirinceye kadar seferden men cezası uygulanabilir

3. Personelin Sefer Sırasında Sigara İçmesi

Ceza: Her seferde I. tip ceza uygulanabilir

4. Araç Personelinin Kılık- Kıyafet talimatına uymaması

Ceza: Her seferinde I.tip, Uygun hale getirinceye kadar şoföre çalışmama cezası uygulanabilir

5. Araç Personelinin çığırtkanlık yaparak yolcu toplaması

Ceza: ilk seferinde I.tip, tekrarında II. tip ceza uygulanabilir

6. Duraklarda gereksiz bekleme yapmak, nizami yanaşmadan yolcu almak, Duraklarda durmamak, durak harici yolcu almak, indirmek vb.  

Ceza: ilk seferinde I.tip, tekrarında II. tip, tekrarında III. tip ceza uygulanabilir

7. Hareket programına uymama ( mücbir sebep harici)

Ceza: ilk seferinde I. tip, tekrarında II. tip, tekrarında III. tip ceza uygulanabilir 

8. Yolcuya hakaret etme veya kötü davranma

Ceza :ilk seferinde I.tip, tekrarında II. tip, tekrarında III. tip ceza uygulanabilir

9. Hat ve duraklara uymama ve güzergahı dışında yolcu alma.

Ceza: ilk seferinde I.tip, tekrarında II. tip, tekrarında III. tip ceza uygulanabilir

10. Teknik özelliklerini yitirmiş aracın onarımını yapmadan Sefere çıkmak.

Ceza: ilk seferinde I.tip, tekrarında uygun hale getirilinceye kadar seferden men cezası uygulanabilir

11. Yolcu ve araç güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak.

Ceza: ilk seferde I.tip, ikinci seferinde II. tip, üçüncü seferinde sürücünün işten çıkarılması uygulanabilir

12. Denetim Görevlilerine hakaret etmek veya kötü muamelede bulunmak

Ceza: ilk seferde II. tip, ikinci seferde III. tip ve sürücünün işten çıkarılması, üçüncü seferde 4.tip ceza uygulanabilir

13. Alkollü araç kullanılması

Ceza: İlk seferde III. tip ve sürücünün işten çıkarılması uygulanabilir

14. Denetim Görevlilerinin Talimatlarına uymama

Ceza: ilk seferinde I.tip, tekrarında II. tip, Tekrarında III. tip ceza uygulanabilir

15. Aracın seferini günlük hareket programından erken tatil etmesi veya hattını tamamlamadan (son durağa kadar gitmeden) dönüş yapması

Ceza: ilk seferinde I.tip, tekrarında II. tip, Tekrarında III. tip ceza uygulanabilir

16. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerle ilgili her türlü ilan, reklam ve duyuruyu araçlarda muhafaza etmeme, tahribi halinde yenisini astırmama

Ceza: ilk seferinde I.tip, tekrarında II. tip, Tekrarında III. tip ceza uygulanabilir

17. Karayolları ve Trafik Yönetmeliklerine göre araçlarda aranacak özelliklerden herhangi birini yerine getirmeme,

Ceza: ilk seferinde I.tip ve uygun hale getirinceye kadar seferden men cezası uygulanabilir,

18. Teyp ve Radyo çalmak, Havalı Korna kullanmak( çalmak) vb.

Ceza: ilk seferinde I.tip  ve uygun hale getirinceye kadar seferden men, Tekrarında II.tip  ceza uygulanabilir

19. Yolcuya, Denetim Görevlilerine, Diğer Toplu Taşıma Aracı Sürücü ve Personeline fiili tecavüzde bulunmak veya darp etmek.

Ceza: İlk seferinde II. tip, tekrarında III. tip ve şoförün çalışma belgesi iptal edilebilir.

20. Mazeretsiz olarak hattı terk etmek.

Ceza: ilk seferinde II. tip, tekrarında III. tip, üçüncüsünde 4.Tip ceza uygulanabilir

21. Hattına riayet etmemek, izinsiz güzergâh değiştirmek, tabelasız çalışmak veya güzergâh dışı tabela kullanmak.

Ceza: ilk seferinde II. tip, tekrarında III. Tip cezası uygulanabilir

22. Denetim görevlilerine T.C.K.  çerçevesinde silah kapsamında değerlendirilen aletlerle saldırıda bulunmak.

Ceza: İlk seferinde II. tip, tekrarında 3.Tip cezası uygulanabilir

23. Yönetmelikte yasaklanan, yapılması men edilen ve yukarıdaki ceza maddeleri dışında kalan uygulama ve davranışlara

Ceza: Her seferinde I.tip ceza uygulanabilir

24. Ruhsatsız ve izinsiz olarak toplu taşıma yapan araçlar.

Ceza: III Tip ceza uygulanabilir             

25. Ücretli ve indirimli yolculara ait kart örneklerini gösteren tabloyu asmamak.

Ceza: ilk seferinde I.tip ve uygun hale getirinceye kadar seferden men, tekrarında III. tip ceza uygulanabilir

26. 13.maddede belirtilen fiilleri işleyenler hakkında

Ceza: İlk seferinde II. tip, tekrarında III. tip ve şoförün çalışma belgesi iptal edilebilir.


CEZA BEDELİNİ ÖDEMEYENLER

MADDE 28:Bu yönetmelik çerçevesinde ceza karşılığı ödeme yükümlülükleri en geç, cezanın tebliğ tarihinden itibaren yasal süre içinde ödenecektir. Ödemenin gecikmesi halinde 6183 sayılı kanundaki hükümler uygulanır. Gecikme süresi 15 günü geçtiğinde, borcu olan işletmeciye ait araca, borcun ödenmesine kadar seferden men cezası uygulanır. Seferden men cezası verilen araç kesinlikle çalıştırılamaz. Seferden men kararına rağmen çalıştırılması halinde  araç bağlanmak üzere Jandarma ve Emniyet Teşkilatına bildirilerek Ulaşım Dairesi Başkanlığı parkına veya Yediemini bulunan bir otoparka çekilir.

KAZANILMIŞ HAKLAR

MADDE 29. İl Trafik Komisyonu Kararları, değişik belediyelerin Meclis ve Encümen kararları, İlgili Bakanlık kararları ve uygulamaları ile İlçeler arası, İlçeden mahalleye ve mahaller arası Toplu Taşıma faaliyetinde bulunan Otobüs ve Minibüs işletmecilerinin-Hat hakkı sahiplerinin kazanılmış tüm hakları aynen devam eder. Alınacak kararlarda, Uygulamalarda ve çalışmalarda kazanılmış haklar saklı tutularak değerlendirilecektir

GEÇİÇİ MADDE: Çalışma Ruhsatı ve Araç Uygunluk Belgesi, 31.12.2015 tarihine kadar almayan hat sahiplerinin müracaatları kabul edilmeyecektir.

YÜRÜRLÜK

MADDE30: Yönetmelik, Aydın Büyükşehir BelediyeMeclisi’nin onayı,yerel gazetede ilanı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Web sitesinden yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 31: Bu Yönetmelik, 31 Maddeden ibaret olup, Aydın Büyükşehir BelediyeBaşkanı tarafından yürütülür. 

 

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE

TOPLU TAŞMACILIK YAPAN ARAÇLARIN

HAT TAHSİS TAAHHÜTNAMESİ

 

                T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sınırları içinde özel ve tüzel kişilerce ticari amaçlı toplu taşıma hizmeti vermek amacıyla kurulmuş olup,  Aydın Büyükşehir Belediyesi’nce kurulan "Toplu Taşıma Sistemi" içinde yer almak üzere "Başvuru Taahhütnamesini" imzalayarak başvuruda bulundum. Bu Başvuru neticesinde,  Büyükşehir Belediyesi’nce Toplu Taşıma Aracı Çalışma Ruhsatı düzenlenmiş, “Büyükşehir Belediye Denetimli Toplu Taşıma Araçları Çalışma Yönetmeliği ” çerçevesinde hareket edeceğimi, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

                İş bu taahhütnameyi okudum ve imzaladım.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ..../..../.......

 

 

BAŞVURU SAHİBİNİN:

 

 

ADI SOYADI                          : 

      

BABA ADI               :

FOTOĞRAF

  

DOĞUM YERİ       :         

                                                                                                                                            

DOĞUM YILI        :

 

NÜFUS CÜZDANI NO   :

                                                                                                                                               İMZA

ODA SİCİL NO      :

 

SERVİS AMACI    :

 

SERVİS CİNSİ       :

                                                                                                       

EKLERİ :
 

1. NÜFUS CÜZDANI SURETİ

2. ODA SİCİL BELGESİ

3. İKAMETGAH İL MUHABİRİ